Algemene Voorwaarden

Garantie op wijnkoelkasten
Op alle wijnkasten van het merk LIEBHERR geldt:

  • 2 jaar volledige garantie (incl. voorrijdkosten, onderdelen en arbeidsloon)
  • 5 jaar garantie op de compressor (waarvan het 4e en 5e jaar alleen op onderdelen)

Deze wordt verleend door Buram Electro BV, de officiële Nederlandse importeur van LIEBHERR. Zij beschikken over een eigen servicedienst. Bewaarwijn.nl (Wijnkoperij Steinz) verleent de garantie dus niet zelf.

Op alle wijnkasten van de merken Avintage en Climadiff geldt ook 2 jaar fabrieksgarantie. Deze wordt verleend door Cébin, de importeur van Avintage. Zij beschikken over een eigen servicedienst.

Inbouw wijnkoelkasten
Voor alle inbouwwijnkoelkasten geldt dat u de kast na levering en voor installatie inspecteerd op afwijkingen of beschadigingen. Nadat de kast is ingebouwd vervalt de mogelijkheid hierover te reclameren.

Artikel 1 - Algemeen
1.1
Deze Leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder "Leveringsvoorwaarden" op de site van Bewaarwijn.

1.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Bewaarwijn.

1.3 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de bestelling. Bewaarwijn levert geen wijnen aan personen van 18 jaar of jonger. De klant accepteert de Leveringsvoorwaarden door de betaling te accorderen.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die en behoeve van Bewaarwijnworden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Bewaarwijn worden ingeschakeld.

1.5 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bewaarwijn zijn overeengekomen.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Bewaarwijn en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.7 Bewaarwijn heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de Bewaarwijn website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Bewaarwijn zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Bewaarwijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst tussen Bewaarwijn en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd door op de “Bevestig bestelling” button in het betaalscherm te klikken.

2.3 De administratie van WijnDistrict geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Bewaarwijn verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Bewaarwijn verrichte leveringen. Bewaarwijn erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4 De ontvangstbevestiging van een bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door Bewaarwijn een exemplaar per post verstuurd.

2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
het aantal, de prijs en naam van het product dat door de klant gekocht is; klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant); het ordernummer van de overeenkomst; een verwijzing naar waar de Leveringsvoorwaarden van Bewaarwijn zijn te vinden.

Artikel 3 - Prijzen, tarieven en betaling
3.1
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalingen vinden plaats door iDeal, contante betaling  bij aflevering aan de vervoerder of op factuur (betaling achteraf). Leveringen op factuur dienen vooraf te worden gefiatteerd door Bewaarwijn.

3.3 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Bewaarwijn. Het retourneren van de goederen door de klant aan Bewaarwijnis voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Bewaarwijn het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Bewaarwijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Bewaarwijn, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Bewaarwijn zijn voldaan.

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen
4.1 De minimale bestelhoeveelheid en levering is één product (wijn, accessoires, wijnkast, of elk ander product dat via de website wordt aangeboden), tenzij anders aangegeven. De levertijd bedraagt plusminus 6 werkdagen tenzij anders vermeld. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd. Voor wijnkoelkasten kunnen andere levertijden gelden die van te voren door Bewaarwijn aan de klant zullen worden doorgegeven. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van Bewaarwijn expliciet is aangegeven.

4.2 De door Bewaarwijn opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 Bewaarwijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 - Risico
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Bewaarwijn. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bewaarwijn kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7 - Bestellingen/communicatie
7.1
Bewaarwijn kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en WijnDistrict, dan wel tussen Bewaarwijn en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bewaarwijn.

Artikel 8 - Afkoelingsperiode
8.1
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bewaarwijn te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Bewaarwijn te melden. De klant dient het product - na overleg met Bewaarwijn - te sturen naar een door Bewaarwijn vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de klant ongeschonden aan WijnDistrict worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Bewaarwijn ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal Bewaarwijn binnen 7 werkdagen nadat Bewaarwijn het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.

8.4 Bewaarwijn behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bewaarwijn schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Bewaarwijn de klant hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. Bewaarwijn heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 9: Retouren / annuleringen / mutaties
9.1 Muteren van orders dient op dezelfde dag als de dag van de bestelling bij Bewaarwijn plaats te vinden. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo dezelfde dag als de besteldag op de site in contact te stellen met Bewaarwijn via email of telefoon.

9.2 Bewaarwijn bepaalt hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order reeds onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag gerestitueerd, indien dit reeds was betaald door de Klant. Het retour zenden van de bestelling is voor risico en rekening van de klant.

Artikel 10 - Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Bewaarwijn serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de via info@bewaarwijn.nl of via de op de site vermelde telefoonnummers onder vermelding van het ordernummer. Klachten kunnen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur worden ingediend.

10.3 Bewaarwijn zal binnen 2 werkdagen de klacht in behandeling nemen. Bewaarwijn zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij Bewaarwijn.

10.5 Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn, moet de klant zich binnen 3 maanden na de leveringsdatum in contact te stellen met Bewaarwijn.

10.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende fles(sen) gerestitueerd. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en om de klant te informeren over interessante aanbiedingen van Bewaarwijn.

11.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Bewaarwijn. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 - De afdeling verkoop van WijnDistrict
12.1 De afdeling verkoop van Bewaarwijn is op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op:
Bewaarwijn, De Binderij 5, 1321 EEAlmere, telefoon: 036-5259966, e-mail: info@bewaarwijn.nl

12.2 Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Bewaarwijn via e-mail: info@bewaarwijn.nl

Artikel 13 - Diversen
13.1 Bewaarwijn zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten worden ontleend.

13.2 www.bewaarwijn.nl is een URL van Wijnkoperij Steinz en staat ingeschreven onder nummer 37109130 bij de Kamer van Koophandel te Flevoland.

Artikel 14 - Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bewaarwijn is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Bewaarwijn en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.